Detecha Izoban

Kód: 8105105 8105102 8105106 8105101 8105305 8105302 8105306 8105301 8105805 8105802 8105801 8105705 8105702 8105706 8105701 8105505 8105502 8105506 8105501 8105005 8105002 8105006 8105001 8105905 8105902 8105906 8105901 8105605 8105602 8105606 8105601 8105405 8105402 8105406 8105401 Zvoľte variant
€39,72 €17,65 €153,12 €8,87 €39,72 €17,65 €153,12 €8,87 €39,72 €17,65 €8,87 €44,53 €21,41 €161,82 €11,29 €39,72 €17,65 €153,12 €8,87 €44,53 €21,41 €161,82 €11,29 €39,72 €17,65 €153,12 €8,87 €39,72 €17,65 €153,12 €8,87 €39,72 €17,65 €153,12 €8,87 od €8,87 €33,10 bez DPH €14,71 bez DPH €127,60 bez DPH €7,39 bez DPH €33,10 bez DPH €14,71 bez DPH €127,60 bez DPH €7,39 bez DPH €33,10 bez DPH €14,71 bez DPH €7,39 bez DPH €37,11 bez DPH €17,84 bez DPH €134,85 bez DPH €9,41 bez DPH €33,10 bez DPH €14,71 bez DPH €127,60 bez DPH €7,39 bez DPH €37,11 bez DPH €17,84 bez DPH €134,85 bez DPH €9,41 bez DPH €33,10 bez DPH €14,71 bez DPH €127,60 bez DPH €7,39 bez DPH €33,10 bez DPH €14,71 bez DPH €127,60 bez DPH €7,39 bez DPH €33,10 bez DPH €14,71 bez DPH €127,60 bez DPH €7,39 bez DPH od €7,39 bez DPH
Momentálne nedostupné Momentálne nedostupné Momentálne nedostupné Momentálne nedostupné Momentálne nedostupné Momentálne nedostupné Momentálne nedostupné Momentálne nedostupné Momentálne nedostupné Momentálne nedostupné Momentálne nedostupné Momentálne nedostupné Momentálne nedostupné Momentálne nedostupné Momentálne nedostupné Momentálne nedostupné (3 ks) Momentálne nedostupné (4 ks) Momentálne nedostupné Momentálne nedostupné Momentálne nedostupné Momentálne nedostupné Momentálne nedostupné Momentálne nedostupné Momentálne nedostupné (1 ks) Momentálne nedostupné Momentálne nedostupné Momentálne nedostupné (2 ks) Momentálne nedostupné Momentálne nedostupné Momentálne nedostupné Momentálne nedostupné Momentálne nedostupné (1 ks) Momentálne nedostupné Momentálne nedostupné Momentálne nedostupné Zvoľte variant
Farba
Hmotnosť
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.
Možnosti doručenia

Detecha Izoban na je farba na betón. Ak chcete natrieť betónový bazén prípadne inú betónovú plochu tak túto farbu určite odporúčame. Spĺňa všetky požiadavky na kvalitný náter za rozumnú cenu. Protišmykové vlastnosti a atest na styk s bazénovou vodou, odolnosť voči soliam a motorovej nafte, robia s tejto farby vhodného kandidáta na náter podlahy taktiež v garáži, sklade alebo výrobnej hale.

Detailné informácie

Podrobný popis

Detecha Izoban

DETECHA IZOBAN

Detecha Izoban  je farba na betón. Ak chcete natrieť betónový bazén alebo iný betónový povrch, určite odporúčame túto farbu. Spĺňa všetky požiadavky na kvalitnú farbu za rozumnú cenuProtišmykové vlastnosti a atest na styk s bazénovou vodou, odolnosť voči soliam a nafte robia z tejto farby vhodného kandidáta na nátery podlahy aj v garáži, skladoch alebo výrobnej hale

VLASTNOSTI

 • atest na proti sklz za sucha aj mokra
 • atest použitie na náter bazénu
 • vhodné na náter podlahy v garáži alebo dielni
 • 100% vodeodolný
 • ľahká aplikácia a obnova
 • penetrácia a vrchná vrstva v jednom

Výhody

 • jednoduchá realizácia
 • dobre kryje
 • pohodlne sa rozotiera
 • rýchlo schne
 • vhodný na bazénovú vodu

Nevýhody

 • zápach po rozpúšťadle
 • menšia odolnosť ropným produktom a chemikáliám

ODPORÚČANÝ PRACOVNÝ POSTUP

Betón musí byť nasiakavý, prípadne zdrsnený, nie glazúrovaný, suchý a izolovaný proti spodnej vlhkosti. Musí byť odolný, zbavený všetkých nečistôt a prípadných odlupujúcich častí. Pred použitím je nutné Izoban premiešať a v prípade potreby nariediť riedidlom S 6005. Pred náterom betónového podkladu spravte penetračný náter Izobanom riedeným s riedidlom S 6005 v pomere 1:1. Na väčšiu plochu odporúčame pre zaručenie farebného odtieňa použiť produkt jednej výrobnej šarže. Hrúbka filmu by mala byť cca 100 μm. V prípade oceľových nádrží, sudov a pod. odporúčame natrieť základným antikoróznym náterom a Izoban nanášať až po 48 hodinách. 

NANÁŠANIE

Nanáša sa štetcom alebo valčekom minimálne v dvoch vrstvách podľa nasiakavosti podkladu vždy po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. 

RIEDENIE

Farba je pripravená na použitie. V prípade potreby sa riedi riedidlom S 6005.

VÝDATNOSŤ

Teoretická výdatnosť náterovej hmoty je 6-8 m2 z 1 kg na jednu vrstvu v závislosti na kvalite podkladu.

DOBA SCHNUTIA

Náter je suchý na dotyk po cca 8 hodinách. Bazén môžeme napustiť po 7 dňoch. Konečných vlastností náter získava za 14 - 21 dní. 

BALENIA

0,8 kg; 2 kg; 5 kg; 20 kg;

VAROVANIE

Farba nie je určená na nátery, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, krmivami a pitnou vodou a na nátery detského nábytku a hračiek. Nie je možné nanášať na málo preschnuté podklady napr. vo vlhkých nedostatočne vetrateľných priestorov. Náter neodoláva pôsobeniu benzínu a organických rozpúšťadiel.

Klasifikácia zmesí podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.

Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304
Acute Tox. 4, H312+H332 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Lact., H362
STOT RE 2, H373 (sluchové orgány) Aquatic Chronic 2, H411

Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddiele 16.

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky
Horľavá kvapalina a pary .
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Dráždi kožu. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže spôsobiť poškodenie sluchových orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii. Môže dôjsť k dojčatiu prostredníctvom materského mlieka. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri výchnutí. Toxický pre vodné organizmy, s nebezpečnými účinkami.

2.2 Prvky označení Výstražný
symbol nebezpečenstva

Signálne slovo
Nebezpečenstvo


Nebezpečné látky etylbenzén chloralkány, C14-17
Štandardné vety o nebezpečnosti
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H362 môže spôsobiť dojčatá prostredníctvom materského mlieka.
H373 môže spôsobiť poškodenie sluchových orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H411 Toxický pre vodné organizmy, s nebezpečnými účinkami.
H312+H332 Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí.
Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P263 Zabráňte styku počas tehotenstva a dojčenia.
P271 iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P280 ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte lekára.
P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľké množstvo vody a mydla.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P312 Ak sa cítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P391 Uniknutý produkt zoberte.
P501 oprávnený obsah/obal odovzdaním osobe nakladať s odpadmi alebo vráteným dodávateľom.

Dodatočné parametre

Kategória: Farba na betón
Záruka: 4 roky

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: